احتمالا برای شما پیش آمده که وقتی مقداری از یک سنسور را می خوانید مطمئن نیستید که آیا این مقدار همان مقداری هست که باید باشد یا نه!؟

 در واقع از صحت عملکرد سنسور مورد نظر خود اطمینان ندارید، اما این به این معنی نیست که سنسور شما دقت لازم را ندارد.

ممکن است شرایط محیطی و یا محاسبه نکردن بعضی از رویدادها که ناشی از نداشتن علم کافی راجب به محیط و سخت افزار می باشد ناشی شود.

این عدم قطعیت در تمام سنسورها وجود دارد که ممکن است این عدم قطعیت در شرایط خواصی نمایش داده شود.

حتی یک سوئیچ مکانیکی هم از این داستان مبرا نیست و همین سوئیچ ممکن است حتی وقتی که فشورده نشده است شروع یک اتصالی که ناشی از نویز محیط می باشد را برقرار کند.

پس با این تفاسیر عواملی وجود دارند که باعث می شوند ما یک اندازه گیری درستی را نداشته باشیم.

حتما برای شما پیش آمده که وقتی یک مقدار آنالوگ را می خوانید، چقدر رنج تغیرات زیاد می باشد و شما نمی توانید یک مقدار ثابتی را داشته باشید.

نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این عدم قطیعت با خطای سنسور متفاوت می باشد ، در واقع خطای سنسور یک عددی ثابت می باشد مثلا می گویند 5 درصد خطا دارد اما عدم قطعیت رنج بزرگتری را می تواند شامل شود و نکته ی دیگر این است که خطای سیستم را می شود اصلاح کرد (تا حدودی) اما خطای عدم قطعیت به سادگی قابل تشخیص نمی باشد.